Stadsfullmäktiges sammanträde 29.08.2017

30 Aug 2017 04:3229

100 § Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Anmälningsärenden
101 § Protokolljustering
102 § Tertialuppföljning 1, Januari - April 2017
103 § Förslag till ändring av stadsplanen för Öfvernäs by, del av lägenheten Rnr 2:2 (stplnr 1078) Mariepark (stfge)
104 § Anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i stadsfullmäktige
105 § Motion om äldreomsorg på distans

Read more