Stadsfullmäktiges sammanträde 25.10.2016

28 Oct 2016 10:01370

136 § Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Anmälningsärenden
137 § Protokolljustering
138 § Tertialuppföljning januari-augusti 2016
139 § Utredning om bolagisering eller annan framtida organisation för stadens VA-verk
140 § Motion om utredning av möjligheter till utökning av skattebetalare
141 § Motion om plantering av bärbuskar och fruktträd
142 § Motion för att inlösa Mariepark
143 § Motion om hjälp av flyktingar i eller i närheten av deras hemländer

Read more