Stadsfullmäktiges sammanträde 31.05.2016

02 Jun 2016 08:17290

71 § Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Anmälningsärenden
72 § Protokolljustering
73 § Alternativ för delgeneralplanering av Svinö holme (stfge)
74 § Vision för Mariehamns stad
75 § Mål 2019
76 § Utvärdering av stadens moderniserade budget- och styrningsprocess
77 § Motion om musicerande ungdomar under sommarmånaderna
78 § Motion gällande vidare utredning av konsekvenserna av en försäljning av Edlagården
79 § Motion om skyltning av busskurer i staden
80 § Motion angående ekologisk hantering gällande stadens hundlatriner
81 § Motion om utredning av kostnader samt ersättningar förknippade med stadens mottagande av kvotflyktingar
82 § Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Främmanberg, kvarter 4, tomt 17 (Stplnr 1062) Neptunigatan 59 (till sftge)

Read more