Stadsfullmäktiges sammanträde 27.09.2016

30 Sep 2016 06:57500

122 § Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Anmälningsärenden
123 § Protokolljustering
124 § Indikatorer till Mål 2019
125 § Skolstadga för Mariehamns stad
126 § Äldrerådet, fyllnadsval
127 § Motion om att icke upplåta stadens mark till cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar vilda djur
128 § Motion om förebyggande arbetsmetoder för barn och ungdomar som befinner sig i psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska riskkategorier
129 § Motion angående ekologisk hantering gällande stadens hundlatriner
130 § Motion om avstängning av trafikljusens varningsljud nattetid

Read more